Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden petra mertens

Alle facturen zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum, in euro.

Voor 1-1 trajecten wordt de factuur steeds 100% betaald voor de start van het traject.

Alle facturen voor 1-1 samenwerkingen zijn in 1x te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk voor een 1-1 traject.

Tussentijds het lopende traject stopzetten zal in geen enkel geval leiden tot enige vorm van terugbetaling.

Groepstrajecten waarvan het totale bedrag uitzonderlijk in deeltermijnen wordt betaald, worden per maand betaald middels een nieuwe factuur die automatisch wordt verstuurd.

Tussentijds afmelden van het programma ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsplichten. en zal niet leiden tot terugbetaling. Alle vooropgestelde betalingstermijnen dienen binnen de voorziene factuurdatum betaald te worden.

Na bevestiging is het niet mogelijk de bestelling nog te annuleren. Hiervoor gelden de regels betreffende aankoop tussen ondernemers.

De klant heeft het recht één maal de afgesproken datum te veranderen in geval van overmacht en indien het om een individuele sessie gaat. Dit is niet het geval bij deelname aan een groepsprogramma.

Gemiste groepssessies, coaching calls en alle andere vormen van groepscoaching zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Deze kunnen niet worden ingehaald op een later tijdstip, om welke reden dan ook.

Elk bedrag dat niet binnen de betaaltermijn aan innerOUT werd betaald, zal zonder verwittiging worden verhoogd met 15% t.o.v. het oorspronkelijke factuurbedrag.

Er geldt eveneens een nalatigheidsintrest van 2% per maand.

Betwistingen in verband met het factuur, de levering of de dienst dienen aangetekend verstuurd te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

Deze voorwaarden zijn opgesteld volgens de Belgische Wetgeving en enkel de rechtbanken van Antwerpen zullen in het geval van een dispuut bevoegd zijn.

© 2020 innerOUT